Vedtægter

Vedtægter for MC Tangen

§ 1. Klubbens navn
Klubbens navn er “MC Tangen.”
Klubben har hjemsted i Lemvig kommune, men med adresse til formanden eller kasseren..

§ 2. Formål
Formålet er, gennem kammeratlig samvær og fælles køreture, at fremme og styrke interessen for motorcyklismen.

§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages ejere og brugere af en motorcykel, som er bosat i Lemvig kommune, og som vil efterleve formålsparagraffen.
Der betales et indmeldelsesgebyr, som fastsættes af generalforsamlingen.
Samtidigt medlemskab af f. eks landsdækkende eller mc-mærke-klub er tilladt.
Ethvert medlem, der ved undergravende virksomhed, modarbejder formålsparagraffen, vil kunne ekskluderes af bestyrelsen, og en efterfølgende generalforsamling. Dog kan bestyrelsen vælge at fastsætte nærmere regler for optagelse til medlemskab. Generalforsamlingen fastsætter medlemstallet.

§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned.
Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelsen sker skriftligt til de adresser, klubbens medlemmer har anmeldt til bestyrelsen.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og regnskab.
På MC Tangens ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Regnskabsaflæggelse og budget.
6. Valg af formand + 1 bestyrelsesmedlem (senest hver 2. år); Hhv. Næstformand, kasserer, + 1 bestyrelsesmedlem.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter, bilagskontrollant og bilagskontrollant-suppleant.
8. Fastsættelse af kontingent/betalingstidspunkt.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer være repræsenterede på den pågældende generalforsamling.
Har mindre end 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer givet møde, men mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, indkaldes inden 1 måned til ny generalforsamling, på hvilken
forslaget kan vedtages med 2/3’s flertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot en af de fremmødte fordrer dette.
Et hvert medlem har adgang til generalforsamlingen og har ret til at få ordet.
Der kan kun afgives 1 stemme pr. fremmødt medlem.
Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
Sager og forslag, der ønskes behandlet, på enten den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling,
skal senest 14 dage forinden dennes afholdelse være tilstillet bestyrelsen skriftligt.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt begærer
den med angivelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling, der er behørigt begæret af klubbens medlemmer, skal indkaldes senest 4 uger efter
begæringens modtagelse og med lovligt varsel.

§ 6. Bestyrelsen/Formand
Klubben ledes af en bestyrelse på 5, valgt blandt klubbens medlemmer.
Bestyrelsen vælges altid for 2 år ad gangen, og består af i alt 5 medlemmer, inkl. formanden, der automatisk er indvalgt
i bestyrelsen. Herudover består bestyrelsen af, 1 næstformand, 1 kasserer samt 2 almindelige bestyrelsesmedlemmer.

Hver gang vælges 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Hver gang vælges også 2 bestyrelsessuppleanter udenfor bestyrelsen blandt medlemmerne.
Klubbens interesser varetages af bestyrelsen, der dog ikke uden forudgående indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – kan forpligte klubben økonomisk. Her tænkes på optagelse af løbende kredit i banker/sparekasser. Bestyrelsen fastsætter samtidig, at formanden sammen med den siddende bestyrelse kan tegne foreningen.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt.
Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af samtlige deltagere og fremlægges på generalforsamlingen.
Bestyrelsens afgørelser afgøres ved simpelt stemmeflertal af det samlede antal
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
Skulle et bestyrelsesmedlem få forfald i sin valgperiode, indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling.

§ 7. Kontingent
Hvert medlem betaler kontingent, en gang årligt, hvis størrelse og betalingstidspunkter fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Ved kontingentrestance over 2 uger, bortfalder medlemskabet.
Ved udmeldelse eller eksklusion af klubben, kan der ikke ske tilbagebetaling af kontingent.
Der tilkommer ikke tidligere medlemmer nogen andel i klubbens midler.
Udmeldelse af klubben, skal tilstilles formanden, senest 1 måned før regnskabets afslutning.

§ 8. Regnskab
Klubbens regnskab er 1/1 til 31/12.
Kassereren fører kassebog over klubbens indtægter og udgifter.
Klubbens midler indsættes på klubbens bankkonto.
Bestyrelsen kan til enhver tid forlange klubbens regnskab udleveret.
Alle bilag underskrives af kassereren og formanden. I formandens fravær underskrives bilag af kassereren og et bestyrelsesmedlem.

§ 9. Klubbens opløsning
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen skal træffes på samme måde som ved en
vedtægtsændring.

Disse vedtægter for MC Tangen er sidst revideret 02. februar 2017.

Kjeld Madsen, Kim Christensen , Iver Thomsen, Jørgen Slot og Johnny Rud Andersen